Integritetspolicy People Productions Sweden AB

People Productions Sweden AB, org.nr. 556577-1838, Box 11096, 10061 Stockholm, Sverige (“People Productions”) med varumärkena “Pamoja” och “Lärarförmedlarna” värnar om den personliga integriteten för användare av våra webbsidor, tjänster och produkter.

Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi respekterar din personliga integritet och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av People Productions används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Syftet med denna integritetspolicy är att informera besökare, kunder, arbetssökande och anställda om hur People Productions använder era personuppgifter samt hur ni kan göra era rättigheter gällande enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”). Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Den information vi samlar in om dig faller under två olika kategorier:

1) Personlig information
Uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer, e-mailadress och personnummer. Den här typen av information kan samlas in när du registrerar en ansökan, bokar en vikarie, deltar i tävlingar eller registrerar dig som prenumerant på nyhetsbrev.  Vissa uppgifter anses som känsliga uppgifter, t.ex. hälsouppgifter eller etniskt ursprung. Var därför noga med vilken typ av uppgifter du lämnar till oss, då även dessa sparas.

2) Allmän information
Uppgifter som inte direkt kan kopplas till dig som person men som People Productions Sweden AB behöver för att t.ex. analysera sökbeteende, för att förbättra din användarupplevelse, för statistikändamål och för att kunna visa dig anpassat innehåll. Dessa allmänna uppgifter samlas in via bl.a. cookies.

Ändamål med behandlingen
●       Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
●       Förbättra vår hemsida
●       Förbättra vår service och ditt behov av hjälp
●       Kontakta dig via e-post
●       Administrera en kampanj, ett erbjudande eller en undersökning
●       Behandla en arbetsansökan

Utlämnande till tredje part
People Productions Sweden AB lämnar ut uppgifter till tredje part via tex spårningsteknologier, som Cookies (tex Google Analytics). Inga direkta personuppgifter lämnas ut, utan endast mer generell geografisk platsdata genom att härleda följande metadata från IP-adresser: ort (samt härledd latitud och longitud), världsdel, land, region, subkontinent (och id-baserade motsvarigheter). För EU-baserad trafik används IP-adressdata enbart för att härleda geografisk plats innan den omedelbart tas bort. Den loggas inte, är inte tillgänglig och används inte för ytterligare användningsfall. 

Alla som besöker våra webbsidor har möjlighet att välja bort denna typ av Cookies helt via en cookiebanner och mer info om detta finns i vår Cookie policy.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler) och vi säkerställer att överföring sker med adekvat skyddsnivå.

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller rekrytering), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personuppgifter finns i en säker miljö. Personuppgifter kommer endast att lagras om det finns ett legitimt ändamål med att bevara personuppgifterna.

Varför behandlar vi dina uppgifter?
Vi kommer endast behandla dina personuppgifter om det finns en laglig grund enligt gällande Dataskyddslagstiftning. Grunden kan exempelvis vara ett berättigat intresse eller en avtalsrelation mellan dig och oss. Det kan också förekomma en rättslig skyldighet för oss att behandla personuppgifter, exempelvis av redovisningsskäl eller av arbetsrättsliga skäl. Vill du veta mer om vilken laglig grund som rättfärdigar behandlingen framgår det av en informationstext när du använder våra tjänster och produkter.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för. T.ex. för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag. Dina uppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vill du veta mer om respektive behandling framgår det av en informationstext när du använder våra tjänster och produkter.

Dina rättigheter

Information om behandling
Du har rätt att utan kostnad få information om personuppgifter som rör dig behandlas av oss och också få tillgång till personuppgifterna samt den ytterligare information som anges i artikel 15 i GDPR. Skicka din begäran till People Productions Sweden AB, Box 11096, 10061 Stockholm. Märk kuvertet med ”Dataskyddsombudet”. Vi skickar registerutdraget till din folkbokföringsadress med rekommenderat brev. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se).

Rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du har rätt att under de förutsättningar som anges i artikel 17 i GDPR få dina personuppgifter raderade. Exempelvis ska så ske på din begäran om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in.

Begränsning av behandling
Du har rätt att under förutsättningar som anges i artikel 18 i GDPR kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Dataportabilitet
Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke så har du rätt att under de förutsättningar som anges i artikel 20 i GDPR få ut personuppgifter som du har försett oss med (i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format) och att återanvända det på annat håll eller att be oss att överföra detta till en tredje part efter eget val.

Har du några frågor eller funderingar om hur People Productions behandlar dina personuppgifter eller hur du kan göra dina rättigheter gällande, kan du kontakta oss på hej@peopleproductions.se, 020-113311, eller vårt externa dataskyddsombud Erik Widman, dpo@peopleproductions.se, 070-718 78 05

Här kan du läsa mer om vilka personuppgifter vi samlar in om våra anställda, kunder och besökare och i vilket ändamål (varför)?

Här finns ett formulär som du kan ladda ner för att begära ett registerutdrag.

Scroll to Top